ارزش های از دست رفته …

ارزش های از دست رفته …

مروز جایی میخوندم که توجه به منابع انسانی پدیده ای است که در دو دهه اخیر توسـعه فـراوانی یافتـه اسـت .پارادایمها و چارچوبهای فکری جدید و دگرگونی های عمیقی که در حوزه و عرصـه منـابع انسانی پدید آمده ، راه را برای بهره گیری بیشتر از توان و تخصـص کارکنـان سـازمانها هموار کرده است. بسیاری از رخدادهای سالهای اخیـر کـه در چـارچوب عـدم تمرکـز و کاهش لایه های سازمانی ، مدیریت مشارکتی ، مدیریت عملکرد و نظـایر آن پدیـد آمـده انـد رمز افزایش بهره وری منابع انسانی محسوب میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *