ارزش های از دست رفته …

ارزش های از دست رفته …

مروز جایی میخوندم که توجه به منابع انسانی پدیده ای است که در دو دهه اخیر توسـعه فـراوانی یافتـه اسـت .پارادایمها و چارچوبهای فکری جدید و دگرگونی های عمیقی که در حوزه و عرصـه منـابع انسانی پدید آمده ، راه را برای بهره گیری بیشتر از توان و تخصـص کارکنـان سـازمانها هموار کرده است. بسیاری از رخدادهای سالهای اخیـر کـه در چـارچوب عـدم تمرکـز و کاهش لایه های سازمانی ، مدیریت مشارکتی ، مدیریت عملکرد و نظـایر آن پدیـد آمـده انـد رمز افزایش بهره وری منابع انسانی محسوب میشوند.

اهداف استراتژیک منابع انسانی

اهداف استراتژیک منابع انسانی

رهبران ممکن است منصوب شده یا از درون گروه پدید آمده باشند. رهبران می توانند برعملکرد دیگران تاثیربگذارند بدون آنکه قدرت تاثیر گذاری آنان از اختیار رسمی ناشی شده باشد اما مدیران در پست خود منصوب شده اند آنان قدرت قانونی دارند که اجازه می دهد در مواقع ضروری به دیگران پاداش دهند یا آنان را تنبیه کنند. که از پست سازمانی آنان ناشی شده است.

مفهوم ارزیابی های نوین

مفهوم ارزیابی های نوین

رهبران ممکن است منصوب شده یا از درون گروه پدید آمده باشند. رهبران می توانند برعملکرد دیگران تاثیربگذارند بدون آنکه قدرت تاثیر گذاری آنان از اختیار رسمی ناشی شده باشد اما مدیران در پست خود منصوب شده اند آنان قدرت قانونی دارند که اجازه می دهد در مواقع ضروری به دیگران پاداش دهند یا آنان را تنبیه کنند. که از پست سازمانی آنان ناشی شده است.

ارزیابی سبک رهبری

ارزیابی سبک رهبری

میان رهبری و مدیریت وجه تمایز روشنی وجود دارد و آن این است که افراد چگونه کار کنند؟ رهبران افراد را به کار کردن برمی انگیزند ولی مدیران افراد را وادار به کار می کنند. لازمه مدیریت حفظ وضع موجود از طریق برنامه ریزی، تخصیص بودجه، سازماندهی نیروی انسانی و مشکل گشایی است. اما لازمه رهبری موفقیت تغییر است و منظور رهبری پدید آوردن چشم انداز و راهبردها، بسیج کردن افراد مناسی برای اجرای آن راهبردها و توان افزا کردن کارکنان با وجود موانع است.